ໂພສທີ່ແທັກ:

ການປະຕິບັດຕາມ

ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ 2015. ເຈົ້າປະຕິບັດຕາມບໍ?

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປະກັນໄພ 2015 ແມ່ນມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນເດືອນສິງຫາປີ 2016. ມັນສະແດງເຖິງການປ່ຽນແປງອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນຈຸດສຸມ ແລະຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະວາງຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບລູກຄ້າ ແລະນາຍໜ້າປະກັນໄພ. ໜ້າທີ່ການເປີດເຜີຍ (DoD) ໄດ້ຖືກປ່ຽນແທນ. ຂໍ້ກໍານົດໃຫມ່ຂອງຫນ້າທີ່ການນໍາສະເຫນີຍຸດຕິທໍາ (DoFP) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້: "ການຄົ້ນຫາທີ່ສົມເຫດສົມຜົນ" ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ [

loLao