ប្រកាសដាក់ស្លាក៖

ការផ្ទៀងផ្ទាត់ភាពត្រឹមត្រូវ

Blockchain សម្រាប់ Veracity និង Tamper Detection

ដោយសារឥឡូវនេះយើងមានទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មឌីជីថលដែលដំណើរការយ៉ាងពេញលេញ ជំហានដ៏រឹងមាំត្រូវបានគេយកទៅការពារឯកសារ និងភាពត្រឹមត្រូវ និងតម្លាភាព ដោយរក្សាបាននូវដំណើរការសវនកម្មឯករាជ្យនៃអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងដំណើរការជួញដូរ។ ដូច្នេះការផ្តល់នូវភស្តុតាងទិន្នន័យពេញលេញសម្រាប់ឯកសារដើមទាំងអស់ ដល់អ្នកដែលបានចូលប្រើ […]

kmKhmer