បណ្ណសារសម្រាប់៖

ខែ​កក្កដា, 2017

ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងឆ្នាំ 2015 ។ តើអ្នកគោរពទេ?

ច្បាប់ធានារ៉ាប់រងឆ្នាំ 2015 ចូលជាធរមាននៅខែសីហា ឆ្នាំ 2016 ។ វាតំណាងឱ្យការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍ និងតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ ហើយដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅលើអតិថិជន និងឈ្មួញកណ្តាលធានារ៉ាប់រង។ កាតព្វកិច្ចនៃការលាតត្រដាង (DoD) ត្រូវបានជំនួស។ តម្រូវការថ្មីនៃ Duty of Fair Presentation (DoFP) ទាមទារ៖ ការបង្ហាញ "ការស្វែងរកសមហេតុផល" […]

kmKhmer