ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ:

ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ

ਬੀਮਾ ਐਕਟ 2015। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਐਕਟ 2015 ਅਗਸਤ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਕਨੂੰਨੀ ਲੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਬ੍ਰੋਕਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਉਟੀ ਆਫ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ (DoD) ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਉਟੀ ਆਫ ਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ (DoFP) ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੋੜ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਇੱਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ "ਵਾਜਬ ਖੋਜ" […]

pa_INPanjabi